Koło Łowieckie Szarak w Myszkowie

Aktualności

DARZ BÓR!

DARZ BÓR!

29/06/2015

W dziale GALERIA nowe zdjęcia. ZAPRASZAMY

Okresy polowań

Opracowano na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 48, poz. 459, z późn. zm.) w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

Przez cały rok wolno polować na:

  • norki amerykańskie, jenoty i szopy pracze;
  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) – na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy – na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy – przez cały rok;
  • piżmaki – na terenach rybackich obrębów hodowlanych;
  • dziki – lochy, odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego;
  • szakale złociste – na terenach obwodów łowieckich, na których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich dwóch latach kalendarzowych, przed dniem zatwierdzenia rocznego planu łowieckiego na kolejny rok łowiecki, zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy;
    UWAGA: odstrzał szakali złocistych rozpoczyna się od 1 sierpnia 2019r. ;

Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy;

Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy;

Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty;

Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną;

 

JELEŃ SZLACHETNY

JELEŃ SIKA

DANIEL

SARNA

DZIK

MUFLON

BORSUK

TCHÓRZ

KUNY (leśne i domowe)

LIS

JENOT

NORKA AMERYKAŃSKA

SZOP PRACZ

SZAKAL ZŁOCISTY

PIŻMAK

ZAJĄC SZARAK

DZIKI KRÓLIK

BAŻANT

KUROPATWA

KACZKI

GĘSI

ŁYSKA

GOŁĄB GRZYWACZ

SŁONKA

JARZĄBEK

Źródło www.pzlow.pl